A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A Fizika Alapképzés (BSc) Alkalmazott Fizika és Fizikus specializáció hallgatói közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának, ill. az NTI-ben írt szakdolgozatoknak a formai követelményeit írjuk le. Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a kari szabályzatok az irányadók.

 

A szakdolgozattal kapcsolatos szabályok

 1. A kiírásra kerülő szakdolgozati témák a TTK erre a célra létrehozott weboldalán, regisztráció után tekinthetőek meg. A témákat böngészve a hallgató kiválasztja a neki tetsző témát, megkeresi a témát kiíró témavezetőt vagy belső konzulenst. Az oktató beírja a hallgató nevét, Neptun kódját és a hallgató szakját a téma "Szerkesztés" oldalán, kinyomtatják a témakiírás "Nyomtatható változatát", aláírják a szükséges helyen és beírják a dátumot. Végül az űrlapot eljuttatják a Dékáni Hivatalba Vida Mária részére, a további példányokat pedig az elkészült szakdolgozathoz hozzá kell kötni.
 2. A szakdolgozat kiírójának javaslatot kell tenni arra a kérdéscsoportra, amelyből a szakdolgozatot író hallgató majd záróvizsgát tesz - az Alkalmazott Fizika specializáció általánosan kötelező kérdésein túl.
 3. A hallgatónak a szakdolgozatot a Fizikus Szakbizottság által a Fizikus BSc képzésre általánosan meghatározott szabályoknak és követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő szakdolgozat kiírást, ill. az Önállósági Nyilatkozatot a fenti linkekről letöltött formanyomtatványokon kell a diplomamunkába bekötni. 
 4. A hallgatónak rövid (kb. 1 oldal) angol és magyar nyelvű összefoglalót is kell írnia a dolgozatáról, ezeket a szakdolgozattal egy időben, de attól különállóan kell leadja a tanszékvezetőnek.
 5. A szakdolgozatot, valamint annak rövid magyar és angol nyelvű összefoglalóját a hallgató elektronikus formában is az NTI rendelkezésére kell bocsássa. Az NTI vezetésének döntése alapján ezek megjelenhetnek az intézet WEB-lapján.
 6. A témavezetőnek legkésőbb a szakdolgozat beadásának határidejekor javaslatot kell tennie az Alkalmazott Fizika specializáció felelősének a "Szakdolgozat készítés" tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a szakdolgozatát határidőre elkészítette.
 7. A szakdolgozatot egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot két példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a szakdolgozatra javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.
 8. A hallgató szorgalmáról, munkájáról, a konzultációkon való részvételről, valamint a szakdolgozatról a témavezető is készíthet egy rövid értékelést, amelyet a záróvizsga bizottság a záróvizsgán megtekint.

 

A záróvizsga rendje

 1. A záróvizsga két része (a szakdolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A szakdolgozatot 15 perces szabad előadásban, prezentációs programmal támogatva kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A szakdolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a jegyzőkönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a szakdolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Fizika BSc szak Alkalmazott Fizika specializáció hallgatóinak tételsora két részből áll. Az első rész közös minden Alkalmazott Fizika specializációs hallgatónak, a szakdolgozat témájától függetlenül. A tételsornak ez a része 12 tételből áll, amelyek 11 kreditnyi tárgyat ölelnek fel. A tételsor második része a szakdolgozat témájához kapcsolódik. Ez a rész 6 tételből áll, és 4 kreditnyi tárgy anyagát fedi le. A témakörök kérdéscsoportjait egy-egy betűvel jelöltük (ld. a 4. pontban letölthető anyagban). A hallgatók a záróvizsgán mindkét részből húznak egy-egy tételt. A szakdolgozat kiírásában szerepel, hogy a záróvizsgán a hallgató melyik tételcsoportból kapja a második kérdést. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse.
 4. A Fizika BSc szak Fizikus specializáció hallgatóinak tételsora két részből áll. Az első rész közös minden Alkalmazott Fizika és Fizikus  specializációs hallgatónak, a szakdolgozat témájától függetlenül. A tételsornak ez a része 12 tételből áll, amelyek 11 kreditnyi tárgyat ölelnek fel. A tételsor második része a szakdolgozat témájához kapcsolódik. A tételsorban felsorolt hat modulból a fizikus specializáció hallgatóinak csak az egyik hattételes modult kell a záróvizsgára való jelentkezéssel megjelölniük, a második tételt abból fogják kapni. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse.
 5. A Záróvizsga tételsora innen tölthető le.
 6. További információk az alábbi linken érhetőek el: https://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_BSc_z%C3%A1r%C3%B3vizsga