A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) Atomenergetika szakirányú hallgatók közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának a menetét, ill. az NTI-ben írt szakdolgozatoknak és diplomamunkáknak a formai követelményeit ismertetjük.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a Gépészmérnöki kari szabályzatok az irányadóak.

 

 

Fontos határidők a 2015-2016. tanév tavaszi félévében:

 • Lehetőleg a szorgalmi időszak 2. hetének végéig (2016. február 26. 23:59:59-ig) minden hallgatónak, aki a félévben kívánja teljesíteni a Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B tárgyakat (korábban Diplomatervezés I és II), kötelező elkészítenie a témakiírását egy formalap kitöltésével (leírás a formalap kitöltéséhez és maga a formalap alább található) és megküldeni a BME NTI kijelölt munkatársának (Kiss Attilának) e-mailben.
 • A lenti linken részletezett formai követelményeknek eleget tevő dolgozatokat a szorgalmi időszak végéig (2016. május 20. 12:00:00-ig) be kell adniuk a BME NTI részére egyrészt elektronikusan e-mailben a kijelölt munkatársnak (Kiss Attilának, kissa [KUKAC] reak [PONT] bme [PONT] hu), illetve bekötve az NTI könyvtár (Szabó Vera) részére az R317/1 helyiségben személyesen.

 

 

A szakdolgozattal és diplomamunkával kapcsolatos szabályok

 1. Az energetikai mérnöki BSc és MSc képzés végzős hallgatói fel kell vegyenek a NEPTUN rendszeren keresztül egy (BSc) vagy két (MSc) tantárgyat:
  • EN BSc hallgatóknak a "Szakdolgozat készítés" című BMETE80AE20 kódú tárgyat kell felvenniük;
  • EN MSc hallgatóknak első félévben a "Diplomatervezés A" (BMETE80ME25) (régebben "Diplomatervezés 1" (BMETE80ME04)), majd a második félévben a "Diplomatervezés B" (BMETE80ME26) (régebben "Diplomatervezés 2" (BMETE80ME05)) nevű tárgyat kell felvenniük;
  • A hallgatók féléves munkájuk értékeléseként kapnak a tárgyakra konzulenseik javaslata alapján, a félév végén, a pótlási hét végéig érdemjegyet. Ennek érdekében nyomatékosan megkérjük a végzős hallgatókat, hogy a tanulmányi időszak vége felé (~13-14. oktatási hét) hívják fel a konzulensük figyelmét arra, hogy egy rövid szöveges értékelés kíséretében javasoljon érdemjegyet (1-től, 5-ig) az általa konzultált hallgató féléves tevékenységére, szorgalmára, probléma megoldó készségére ennek a Doc formalapnak a kitöltésével és Kiss Attila részére történő eljuttatásával.
 2. Szakdolgozat-, diplomamunka témát a hallgatók önállóan maguknak keresnek!
 3. A szakdolgozatok és diplomamunkák kiírásait a Nukleáris Technikai Intézet megbízottjához (jelenleg Kiss Attila) kell benyújtani kizárólag elektronikusan (e-mailben). Az elektronikus témakiírás elkészítéséhez a célra rendszeresített mintalapokat kell kitölteni (szakdolgozat kiíráshoz minta: DOC, diplomamunka kiíráshoz minta: DOC). Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről. A témakiírásokban felszólító módban kell leírni a hallgató által elvégzendő feladatokat (Pl.: Vizsgálja meg..., Tekintse át..., Foglalja össze..., Ismerje meg..., stb.), lásd a fenti két minta szövegét! Ezeket a lapokat az elkészült szakdolgozatokhoz hozzá kell kötni.
 4. A téma kiírásának folyamata részletesen:
  1. A hallgató ÖNÁLLÓAN keres egy témát az intézet dolgozóinál, nyári gyakorlata során, TDK-ját fejleszti tovább, stb.
  2. A témát témavezetőjével együtt megfogalmazza a megfelelő formátumban (szakdolgozat kiíráshoz minta: DOC, diplomamunka kiíráshoz minta: DOC), így megszületik a témakiírás piszkozata.
  3. A témakiírás piszkozatát ELEKTRONIKUSAN (Word DOC) elküldi e-mailben (kissa(at)reak.bme.hu) az intézeti illetékesnek (Kiss Attila).
  4. Az intézeti illetékes ellenőrzi a szakmai és formai megfelelőségét a piszkozatnak, majd visszaküldi azt a hallgatónak.
  5. A hallgató ezt követően két példányban kinyomtatja és aláíratja témavezetőjével a témakiírást, majd maga is aláírja.
  6. A következő lépés az, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN elviszi a két témakiírását Dr. Czifrus Szabolcshoz, aki az NTI nevében aláírja őket. Így születik meg a témakiírás hivatalos változata.
  7. Amennyiben a Diplomatervezés A tárgyhoz készült a kiírás, a hallgatónak nincs további tennivalója. Ha a Szakdolgozat készítése vagy Diplomatervezés B tárgyhoz készül a kiírás, akkor még el kell vinnie a hallgatónak a két példányt dékáni jóváhagyásra. Ez abból áll, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN felkeresi Dr. Bihari Pétert, a BME GPK oktatási dékánhelyettesét, az energetikai mérnök képzés szakfelelősét, aki aláírásával jóváhagyja a kiírást.
  8. Az összes aláírást tartalmazó témakiírást be kell köttetni a záróvizsgára leadott két dolgozat példányba.
  9. A félév végén a dolgozat intézeti illetékesnek határidőre beküldött elektronikus verzióiba (MS Word doc(x) és PDF) a témakiírásoknak fenntartott helyre be kell illeszteni a mindenki által aláírt témakiírások szkennelt képét.
 5. A hallgatónak a szakdolgozatot és diplomamunkát az Energetikai mérnöki alapszakot és mesterszakot gondozó Gépészmérnöki kar által az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) képzésre általánosan meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő szakdolgozati/diplomamunka kiírást, illetve az Önállósági Nyilatkozatot az innen PDF-ben letöltött szakdolgozat és diplomamunka "minta"alapján kell a dolgozatba bekötni. A dolgozat elektronikus változatát PDF és doc(x) formátumban kötelező CD mellékletben csatolni a bekötött példányhoz!
 6. A témavezetőnek legkésőbb a dolgozat beadásának határidejekor írásbeli javaslatot kell tennie az Atomenergetika szakirány felelősének a "Szakdolgozat készítés vagy Diplomatervezés A-B illetve 1-2." tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a dolgozatát határidőre elkészítette.
 7. A dolgozatot egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot négy példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a dolgozatra javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.
 8. Az elkészített dolgozatokat a következő megfontolásokat figyelembe véve kell kinyomtatni és beköttetni. Először is az NTI könyvtára köteles egy keménykötésű bekötött példányt megőrizni. Tehát egy kemény kötésű példányt mindenképpen el kell készíttetnie a mérnökjelöltnek. A témavezető, konzulens is igényelhet kemény vagy puha kötésű példányokat, így javasolt tőlük megkérdezni, hogy szükségük van-e nyomtatott, bekötött dolgozat verzióra. A hallgatónak nyílván a későbbi álláskereséskor szüksége lehet saját példányokra. Végül a bírálathoz és a záróvizsgához szükség van legalább egy puha kötésű (hőkötővel vagy spirálozással elkészített) példányra. Összefoglalva, a dolgozatok leadásakor MINIMUM egy kemény kötésű (CD melléklettel ellátva!) és egy puha kötésű dolgozatot kell leadnia a mérnökjelöltnek az NTI-ben.
 9. A dolgozat leadása az NTI megbízottjánál történik személyesen. A leadási határidőt a GPK adott félévre vonatkozó határidős feladatainak jegyzéke jelöli ki, ami hagyományosan a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.

 

 

A záróvizsga rendje

 1. A záróvizsga két része (a dolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A dolgozatot 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A dolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a dolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. A Záróvizsga BSc tételsora innen tölthető le (PDF).
 4. A Energetikai mérnöki MSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. A Záróvizsga MSc tételsora innen tölthető le (PDF).

 

 

Témakiírások (minta és nem elérhető, szabad témák!):

2010-2011. tanév őszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév őszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (PDF).

2012-2013. tanév tavaszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (Zip).

2012-2013. tanév tavaszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (Zip).

 

 

Záróvizsga programok (példák záróvizsgára):

2010-2011. tanév őszi félév:

2011. január 4-ei En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félév:

2011. június 23-ai összevont En BSc és MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2011-2012. tanév őszi félév:

2012. január 6-ai En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2011-2012. tanév tavaszi félév:

2012. június 19-ei összevont En BSc és MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2012-2013. tanév őszi félév:

2013. január 3-ai En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2013. január 24-ei En MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2012-2013. tanév tavaszi félév:

2013. június 25-ei összevont En BSc és MSc valamint Reaktortechnika szakmérnöki záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2013-2014. tanév őszi félév:

2014. január 6-7-ei összevont En BSc és MSc valamint Reaktortechnika szakmérnöki záróvizsga programjának előzetes tervezete, BME R épület 317, NTI könyvtár (6-ai7-ei záróvizsga).

2013-2014. tanév tavaszi félév:

2014. június 27-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF

2014-2015. tanév őszi félév:

2015. január 5-ei és 6-ai (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF

2015. január 7-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF

2015. január 27-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF

2015. június 29-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc és MSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF

2016. január 4-5-6-ai (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF