A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Speciális Laboratórium
(Energetikai mérnök BSc)

Neptunkód: BMETE80AE18
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Laborgyakorlat-vezetők: BME NTI oktatói, a mérési kurzust megelőzően kiadott
programban feltüntetettek szerint.
Heti óraszám: 0/0/3
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A félév során az alábbi választékból kerülnek mérések a programba, a hallgatók által választott diplomaterv tematikájának megfelelően:
1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások)
2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában
3. Termikus neutronfluxus mérése
4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése
5. Üregeffektus mérése, Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése
6. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása
7. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron
8. Neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján
9. Neutronaktivációs analízis
10. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata
11. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata
12. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren
13. Feyman-alfa mérés
14. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján

Segédlet a hőséma számítási feladathoz
http://www.reak.bme.hu/uploads/media/Hosema_szamitas_segedlet.pdf
http://www.reak.bme.hu/uploads/media/Hosema_szamitas_fealdat_AE_eloadas.pdf
vizgoz.program.zip

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak 100 %-án való részvétel. A foglalkozások egy része (heti 2 óra) a diplomaterv előkészítését szolgálja a diplomaterv témavezető irányítása mellett, heti 1 óra a Laboratóriumi mérések II. tantárggyal együtt laborgyakorlatok végzésére szolgál.

Félévközi számonkérések: A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt zárthelyi írása a gyakorlat tárgyköréből, majd a laboratóriumi gyakorlatokról és a kapott eredményekről jegyzőkönyv írása és beadása a mérést követő egy héten belül. A félév végén néhány oldalas beszámoló beadása a Diplomaterv előkészítés keretében végzett munkáról, a témavezető írásos véleményezésével együtt.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl —, hogy az egyes mérésekhez tartozó zárthelyikre kapott jegyek, valamint a mérési jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek minden esetben elégtelennél jobbak legyenek. A tárgyra kapott érdemjegyet a félév során írt zárthelyikre és a beadott jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlagából képezzük, továbbá figyelembe vesszük a Diplomaterv témavezetőnek a félév során végzett munkáról adott véleményét is.

Konzultációk: Minden mérésre vonatkozóan a mérésvezető oktatóval, előzetesen megbeszélt időpontban; oktató: az egyes méréseket vezető oktatók neve a méréseket megelőzően kiadott programban fel van tüntetve.


Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős