A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Kísérleti magfizika
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF18
Tárgyfelelős: Dr. Dóczi Rita
Előadó: Dr. Dóczi Rita
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz


A tantárgy részletes tematikája:


 Az atommag felépítése, magerők, stabilitás, tömegdefektus, kötési energia.
 Folyadékcsepp-modell és félempirikus kötésienergia-formula. A magenergia felszabadításának lehetőségei.
 A radioaktív bomlás formái, jellemző mennyiségei, időbeli lefolyásának törvényszerűségei; bomlási sorok; alfa-, béta-, gamma-bomlás.
 Magreakciók általános törvényei, fajtái; magreakciók mechanizmusai. Mikroszkópikus és makroszkópikus hatáskeresztmetszet.
 Neutron-magreakciók fajtái és jellemzői. Neutron magreakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggése.
 A neutronlassítás elméletének alapjai. Gyors neutronok, epitermikus neutronok, termikus neutronok.
 Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása: töltött részek (alfa-, béta-sugárzás), neutron- és gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal; a sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során.
 Nukleáris detektorok főbb jellemzői: gázionozációs detktorok, szcintillációs számlálók, félvezető detektorok, termolumineszcens detektorok, szilárdtest nyomdetektorok. Neutrondetektorok.
 A maghasadás mechanizmusa. Hasadványok, hasadási neutronok; a maghasadásban felszabaduló energia, annak térbeli, időbeli megoszlása.
 Láncreakció; önfenntartó láncreakció feltétele; sokszorozási tényező.
 Termikus atomreaktorok elvi felépítése. Hasadóképes izotópokat termelő magreakciók.
 Nukleáris gyorsítóberendezések főbb típusai


Tárgykövetelmények:


Jelenléti követelmények: Az előadásoknak legalább 50 %-án, a tantermi gyakorlatoknak pedig 100 %-án való részvétel.
Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.
Az aláírás megszerzésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl —, a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a félév végén írt zárthelyi dolgozat érdemjegye legalább elégséges (2) legyen.
A félév végi osztályzat kialakítása: a félévvégi osztályzatot a vizsgán megszerzett érdemjegy jelenti. Ha a vizsgára kapott érdemjegy két osztályzat közé esik, a zárthelyire kapott jegyet is figyelembe vesszük. Amennyiben a zárthelyire kapott osztályzat jobb vagy ugyanolyan, mint a kiérdemelt vizsgajegy felső határa, akkor ezt a jobbik vizsgajegyet kapja érdemjegyként a vizsgán a hallgató. Ellenkező esetben a vizsga érdemjegye a vizsgán szerzett rosszabbik osztályzat lesz.
Konzultációk: Az oktatóval történt előzetes megbeszélés szerint; oktató: az adott félévben a tantárgy előadója vagy a gyakorlatvezető oktató(k).

Dr. Dóczi Rita
tárgyfelelős